Alye pogony

From The Internet Movie Plane Database
Jump to navigation Jump to search
Alye pogony poster.

Movie (1980)

Starring:
Vitali Agarkov (Avilkin)
Leonid Bakshtayev
Valentin Chernyak
Seryozha Chesnokov

(Synopsis needed)


Mil Mi-6

AP Mi-6.jpg


Back To:


See also